Text this: Katastatikon tou en Gkery, Ind. Hellēnikou Syllogou Ho Megae Alexandroe