Text this: San fan shir chang chang chih hui chi shir yü chi nien lu =